ความสำคัญของการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานก่อนเริ่มงาน

ความสำคัญของการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน หากตั้งต้นของเรื่องราวในการอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงานนั้นก็คงจะเป็นการบังคับของกฎหมายตาม พรบ. ความปลอดภัย ปี 2554 ที่บังคับให้นายจ้างทุกคนนั้นจะต้องทำการฝึกอบรมความปลอดภัยในลูกจ้างก่อนเริ่มทำงานเพื่อให้พนักงานทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่นั้นเราพบว่า เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร และ สภาพแวดล้อม 5% เกิดจากความประมาทของตัวบุคคล นิสัยชอบเสี่ยง ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ไม่สวมใส่ PPE ขณะปฏิบัติงาน การอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการอบรมพนักงานใหม่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร แต่สิ่งที่เหมือนกันคือทำให้พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น ยิ่งในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การทำงานจากที่บ้านก็เป็นอีกปัจจัยที่ต่างไปจากเมื่อก่อน แต่ไม่ว่าจะมีลักษณะการทำงานแบบใดการอบรมพนักงานใหม่ให้เข้าใจแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายขององค์กร รวมถึงหน้าที่ปฏิบัติ แนวทางเหล่านี้ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกองค์กรเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของการอบรมพนักงานใหม่ 1. จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานแบบออนไลน์  ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การจัดฝึกอบรมนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากกรมสวัสดิการจึงออกประกาศให้นายจ้างจัดอบรมความปลอดภัยให้กับลูกจ้างทางออนไลน์หลักสูตรอบรม จป สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 1.1… Read more